Op aankopen in de Webshop van Studio Namenia zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Versie: 2.0 – 21 april 2018

Definities

Studio Namenia: Studio Namenia is een eenmanszaak van Inge Visser, gevestigd te De Meern, Winter 21, 3454 KS De Meern, en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 57611696, BTW identificatie NL175734458B01. Zie voor uitgebreide adresgegevens https://www.studionamenia.nl/contact/

Afnemer: Onder ‘afnemer’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Studio Namenia en/of een order plaatst bij Studio Namenia.
Voorwaarden: Onder voorwaarden worden verstaan onderhavige verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte aanbiedingen, leveringen en diensten van Studio Namenia en maken deel uit van de tussen Studio Namenia en de afnemer tot stand gekomen overeenkomst.

1.2 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Studio Namenia. Deze versie is te lezen op onze website.

1.3 Studio Namenia is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Indien de afnemer zich niet kan verenigen met de wijzigingen, dient hij dit schriftelijk binnen veertien dagen na invoering van de wijzigingen aan Studio Namenia te melden. Bij gebreke daarvan gelden de gewijzigde voorwaarden.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 2: Totstandkomen / ontbinding overeenkomst

2.1 De door Studio Namenia aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en zo veel mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Tevens worden alle aangeboden goederen en/of diensten aangeboden onder vermelding van de bijbehorende prijzen. De prijzen worden normaal gesproken inclusief BTW vermeld. Voor niet-particuliere afnemers kunnen prijzen worden vermeld exclusief BTW.

2.2 Indien er sprake is van een tijdelijke geldigheidsduur van de aangeboden goederen en/of diensten c.q. de prijs waartegen de goederen en/of diensten worden aangeboden, wordt deze beperking door Studio Namenia duidelijk vermeld.

2.3 Aan de aangeboden goederen en/of diensten is uitsluitend voor particuliere afnemers de wettelijke zichttermijn verbonden van veertien dagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen en/of diensten door de afnemer, tenzij anders is overeengekomen. Eventuele beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten worden altijd duidelijk in het aanbod vermeld.

Tijdens de zichttermijn heeft de afnemer een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, behoudens de kosten en het risico van retourzending, de goederen te retourneren. Eventueel reeds door de afnemer voldane facturen zullen in een dergelijke situatie binnen veertien dagen nadat de afnemer een beroep heeft gedaan op zijn herroepingrecht, aan de afnemer worden terugbetaald. Wanneer afnemer de geleverde goederen na afloop van genoemde wettelijke zichttermijn van veertien dagen niet heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief.

Afnemer dient duidelijk mee te delen dat een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht, bijvoorbeeld door het ingevulde herroepingsformulier mee te sturen met de retourzending van de goederen. Dit formulier wordt door Studio Namenia meegestuurd met alle bestellingen en het kan ook gedownload worden van de website.

Ongefrankeerde retourzendingen worden in alle gevallen geweigerd. Studio Namenia is gerechtigd om kosten in rekening te brengen of slechts een gedeelte van het aankoopbedrag terug te betalen indien het product is beschadigd of als door gebruik van het product de verkoopbaarheid is verminderd of teniet gedaan.

2.4 Studio Namenia kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand door aanvaarding van het aanbod via de webshop van Studio Namenia, dan wel per e-mail, schriftelijk of telefonisch en het voldoen aan de daarbij eventueel gestelde voorwaarden.

Artikel 3: Uitvoering en levering

3.1 Studio Namenia zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van goederen en/of aangevraagde diensten.

3.2 Studio Namenia zal zich ervoor inspannen dat de goederen en/of diensten, behoudens de door de fabrikanten doorgevoerde wijzigingen in de samenstelling en/of assortiment van de aangeboden goederen, voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met de op datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3.3 Als plaats van levering geldt het adres van de afnemer dat het laatst aan Studio Namenia is kenbaar gemaakt. Per zending kan door de afnemer slecht één afleveradres worden opgegeven.

3.4 Studio Namenia streeft ernaar de goederen te verzenden binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling, mits de goederen voorradig zijn. Hierbij dient in acht te worden genomen dat niet alleen de bestelling is geplaatst maar ook (aan)betaling heeft plaatsgevonden (art. 4 lid 1). Incidenteel en in periodes van vakanties kan een langere levertijd voorkomen. Studio Namenia zal in voorkomende gevallen zo veel mogelijk proberen dit tijdig op de website aan te kondigen.

3.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van aflevering aan de afnemer bij Studio Namenia.

3.6 Bij bestelling van producten kunnen eventuele extra verzend- en/of behandelingskosten in rekening worden gebracht bij de afnemer. Deze kosten worden expliciet aan klant vermeld bij het doen van een bestelling.

Artikel 4: Betalingscondities en toepasselijke aanvullende voorwaarden

4.1 De afnemer is, tenzij anders is overeengekomen, verplicht het verschuldigde, volledige bedrag inclusief verzendkosten of een aanbetaling van tenminste 50% van dit bedrag, te voldoen vóór levering van de goederen. Met niet-particuliere afnemers kunnen andere betalingscondities overeengekomen worden. Pas nadat aan de betalingscondities is voldaan, wordt een bestelling in behandeling genomen en worden goederen geleverd. Een niet volledige levering, of niet tijdige levering, verplicht Studio Namenia niet tot terugbetaling van het vooruitbetaalde, mits duidelijke nieuwe leveringsafspraken worden gemaakt.

4.2 Studio Namenia vermeldt de algemene voorwaarden op haar website. De afnemer verklaart zich akkoord door door het verzenden van de bestelling.

4.3 Met betrekking tot het herroepingsrecht zijn aanvullende specifieke voorwaarden van toepassing zoals vermeld op www.studionamenia.nl/herroepingsrecht/.

4.4 Met betrekking tot workshops en cursussen zijn aanvullende specifieke voorwaarden van toepassing zoals vermeld op www.studionamenia.nl/voorwaarden-workshops/;.

Artikel 5: Reclames en eigendomsvoorbehoud

5.1 De afnemer dient terstond bij aflevering de goederen te controleren op eventuele tekorten of zichtbare gebreken en/of beschadigingen. De afnemer dient eventuele schade direct te melden bij de bezorger.

5.2 Alle door Studio Namenia geleverde goederen blijven eigendom van Studio Namenia tot aan het moment van betaling door de afnemer van al hetgeen afnemer met inbegrip van rente en kosten aan Studio Namenia is verschuldigd ter zake de geleverde goederen. Het is afnemer verboden te beschikken over de goederen die, krachtens het eigendomsvoorbehoud, eigendom van Studio Namenia zijn.

5.3 Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, dan wel uit handelingen van de afnemer anderszins blijkt dat de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen jegens Studio Namenia niet kan of zal voldoen, is de afnemer verplicht de aan Studio Namenia op grond van het vorige lid toebehorende zaken op eerste mondeling of schriftelijk verzoek aan Studio Namenia terug te geven.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van geleverde goederen strikt in acht te nemen en zodanige maatregelen te nemen waarmee eventuele schade aan de goederen zo veel mogelijk wordt beperkt.

6.2 Indien Studio Namenia aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Studio Namenia beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.3 De aansprakelijkheid van Studio Namenia is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6.4 Studio Namenia is nimmer aansprakelijk jegens afnemer of derden voor indirecte en/of gevolgschade die voortvloeit uit de overeenkomst van welke aard dan ook, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Studio Namenia.

6.5 Onder de in art. 6.4 genoemde indirecte en/of gevolgschade valt nadrukkelijk ook eventuele schade als gevolg van het verkeerd gebruik van producten.

Artikel 7: Privacy

7.1 De persoonsgegevens, en indien van toepassing de bedrijfs/organisatiegegevens, van de afnemer worden opgenomen in het klantenbestand van Studio Namenia. Deze gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Studio Namenia draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie over de afnemer vertrouwelijk wordt behandeld.

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties, worden door Studio Namenia nauwkeurig nageleefd. Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met de gegevens van de afnemers om te gaan. Studio Namenia verstrekt nooit gegevens aan derden. Zie de uitgebreide privacyverklaring.

Artikel 8: Geschillen

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio Namenia partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

8.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze leveringsvoorwaarden downloaden (PDF) 

Aanvullende voorwaarden workshops

Op deze pagina vind je informatie die van belang is als je inschrijft voor een workshop of cursus bij Studio Namenia. Naast de algemene leveringsvoorwaarden zijn dan ook de volgende specifieke punten van toepassing:

Inschrijven

Zodra je hebt ingeschreven via de webwinkel, ontvang je een automatische bevestiging. Dat is nog geen definitieve bevestiging. Die ontvang je later, als zeker is dat de workshop doorgaat.

Een workshop of cursus gaat door als het benodigde minimum aantal deelnemers is bereikt. Dit aantal kan per workshop of cursus verschillen. Je ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk een week voor aanvang van de workshop of cursus, bericht dat het minimum aantal is bereikt en de workshop of cursus doorgaat, of dat er onvoldoende deelnemers zijn en de workshop of cursus daarom wordt geannuleerd.

Aanmeldingen worden verwerkt en toegekend in volgorde van binnenkomst.

Als je met meerdere mensen wilt inschrijven, vermeld dan ook de namen en e-mail adressen van deze deelnemers bij de opmerkingen bij je bestelling.

Te allen tijde geldt: je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling. Dan is jouw plaats in de workshop gereserveerd.

Het definitief maken van je reservering wordt versneld en vereenvoudigd door direct met iDeal, of Paypal te betalen bij het inschrijven in de webwinkel van Studio Namenia.

Annulering

Ben je verhinderd? Laat het dan zo snel mogelijk weten. In geval van een afmelding kunnen we kosten in rekening brengen.

Als je korter dan een week van tevoren afmeldt, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Je mag natuurlijk altijd zelf een vervanger in jouw plaats sturen.

Als er te weinig inschrijvingen zijn, of als het maximum aantal deelnemers reeds is bereikt op het moment dat je inschrijft, storten we het eventueel reeds betaalde cursusgeld zo spoedig mogelijk terug op je rekening.

Als een workshop geen doorgaan kan vinden vanwege overmacht door weersomstandigheden of op last van autoriteiten of overheid, krijg je een tegoedcode om de workshop op een ander moment te volgen. Dit tegoed is een jaar geldig en is te besteden voor alle workshops in het programma. In geval van overmacht wordt het cursusgeld niet teruggestort.

Wat is inbegrepen bij de prijs?

Op de pagina over de workshop waarvoor je inschrijft, staat vermeld wat is inbegrepen bij de prijs. In ieder geval zijn koffie en/of thee en iets lekkers daarbij altijd inbegrepen. Bij workshops van een hele dag is ook een gezamenlijke lunch inbegrepen. We proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met je wensen, zoals een speciaal dieet, maar houd er rekening mee, dat dit niet altijd mogelijk is.

Bij vrijwel alle workshops zijn voldoende materialen inbegrepen om de techniek van de betreffende workshop te leren en een (proef)werkstuk te maken. Soms stellen we aan dat werkstuk een maximale grootte of gewicht, ook om te voorkomen dat je er te lang mee bezig bent. Maak je meer of grotere werkstukken, dan brengen we het daarvoor gebruikte extra materiaal apart in rekening. Indien de materialen niet zijn inbegrepen bij de prijs, staat dat vermeld.

Materialen die niet zijn inbegrepen bij de cursusprijs kan je zelf meenemen of je kunt deze aanschaffen bij Studio Namenia tijdens de workshop. Als je zelf materialen moet meenemen, ontvang je vooraf een lijstje van benodigdheden.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op. Telefonisch op 06-15315196 of mail Studio Namenia.

Versie 3.0 – 30 oktober 2020